Τι είναι SQL - Structured Query Language
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι SQL - Structured Query Language

Η SQL (Structured Query Language) είναι μια εξειδικευμένη γλώσσα προγραμματισμού για την αποστολή ερωτημάτων (query) σε βάσεις δεδομένων. Χρησιμοποιείται για να ζητήσει πληροφορίες από μια βάση δεδομένων καθώς και να ενημερώσει και να διαχειριστεί σχεσιακές βάσεις δεδομένων MySQL.

Τα ερωτήματα της γλώσσας SQL περιλαμβάνουν διάφορους τύπους εντολών από τις οποίες οι τέσσερις πιο βασικές που χρησιμοποιούνται είναι:

  • SELECT - εξάγει δεδομένα από μια βάση δεδομένων
  • UPDATE - ενημερώνει δεδομένα σε μια βάση δεδομένων
  • DELETE - διαγράφει δεδομένα από μια βάση δεδομένων
  • INSERT INTO - εισάγει καινούρια δεδομένα σε μια βάση δεδομένων

Με την χρήση της γλώσσας SQL ένας χρήστης μπορεί να κάνει λειτουργίες σε μια βάση δεδομένων που χωρίζονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες.

  • Ορισμός του τύπου των δεδομένων που θα αποθηκεύει η βάση. Δημιουργία, επεξεργασία και αφαίρεση ορισμών.
  • Ενημέρωση των δεδομένων. Εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων.
  • Ανάκτηση των δεδομένων. Λήψη των δεδομένων από την βάση με χρήση ερωτημάτων για χρήση από άλλες εφαρμογές.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece