Τι είναι Bit
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Bit

Ο όρος Bit είναι μια συντομογραφία των λέξεων binary και digit και αντιπροσωπεύει την μικρότερη βασική μονάδα αποθήκευσης πληροφοριών σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Ένα bit είναι ένα μόνο ψηφίο δυαδικού αριθμού, 0 ή 1. Συχνά τα bit χρησιμοποιούνται για να αναπαριστούν δύο καταστάσεις, για παράδειγμα λογικές καταστάσεις (ναι/όχι, αλήθεια/ψέμα), καταστάσεις ενεργοποίησης (ανοιχτό/κλειστό), αλγεβρικές καταστάσεις (+/-) ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση δύο τιμών (νύχτα/μέρα).

Ένα σύνολο από 8 bit μαζί χαρακτηρίζονται ως 1 byte και μπορούν να αποθηκεύουν μέχρι 256 τιμές κατάστασης (2^8).

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece