Τι είναι Open Systems Interconnection - OSI
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Open Systems Interconnection - OSI

Το μοντέλο Open Systems Interconnection - OSI είναι ένα εννοιολογικό μοντέλο που χαρακτηρίζει και τυποποιεί τις λειτουργίες επικοινωνίας ενός συστήματος χωρίς να λαμβάνει υπόψη το υλικό και την τεχνολογία τους. Στόχος του μοντέλου αυτού είναι η επικοινωνία διαφορετικών συστημάτων χρησιμοποιώντας τυποποιημένα πρωτόκολλα.

Το μοντέλο χωρίζεται σε ένα σύστημα επικοινωνίας με αφαιρετικά στρώματα (layers). Ένα στρώμα εξυπηρετεί το στρώμα από πάνω του ενώ εξυπηρετείται από το στρώμα κάτω από αυτό. Η αρχική έκδοση του μοντέλου ορίζει τα παρακάτω επτά στρώματα:

  1. Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer) : Αυτό το επίπεδο ασχολείται με τις εφαρμογές που εφαρμόζουν λειτουργίες δικτύου και παρέχει στον χρήστη έναν τρόπο να προσπελάσει μέσω μιας εφαρμογής τις πληροφορίες ενός δικτύου. Σε αυτό το επίπεδο λειτουργούν πρωτόκολλα όπως το DNS, HTTP και το FTP.
  2. Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer) : Αυτό το επίπεδο μετασχηματίζει τα δεδομένα που θα λάβει από το επίπεδο συνόδου και τα παραδίδει στο επίπεδο εφαρμογών ή το αντίστροφο. Στο επίπεδο αυτό γίνεται η κρυπτογράφηση, η συμπίεση και η κωδικοποίηση των δεδομένων ανάλογα με το τι απαιτεί το επίπεδο εφαρμογής. Σε αυτό το επίπεδο λειτουργούν πρωτόκολλα όπως το XDR και το MIME.
  3. Επίπεδο Συνόδου (Session Layer): Αυτό το επίπεδο ελέγχει τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ δύο υπολογιστών. Ξεκινά, διαχειρίζεται και τερματίζει τη σύνδεση μεταξύ μιας τοπικής και μιας απομακρυσμένης εφαρμογής. Σε αυτό το επίπεδο λειτουργούν πρωτόκολλα όπως το RTP και το Point to Point Protocol.
  4. Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) : Αυτό το επίπεδο διεκπεραιώνει τη μεταφορά των δεδομένων από χρήστη σε χρήστη. Ελέγχει την αξιοπιστία μεταφοράς ενός καναλιού μετάδοσης με έλεγχο ροής (flow control), κατάτμηση και αποτμηματοποίηση πακέτων (segmentation / desegmentation) καθώς και έλεγχο σφαλμάτων (error control). Σε αυτό το επίπεδο λειτουργούν πρωτόκολλα όπως το TCP και το UDP.
  5. Επίπεδο Δικτύου (Network Layer) : Αυτό το επίπεδο παρέχει τα λειτουργικά και διαδικαστικά μέσα για τη μεταφορά σειρών bit μεταβλητού μήκους από την προέλευση στον προορισμό μέσα από ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα δίκτυα. Εκτελεί λειτουργίες δρομολόγησης, κατάτμησης/αποτμηματοποιήσεις πακέτων ενώ αναφέρει σφάλματα σχετικά με την παράδοση τους. Σε αυτό το επίπεδο λειτουργούν πρωτόκολλα όπως το IPv4 και IPv6.
  6. Επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων (Data Link Layer) : Αυτό το επίπεδο παρέχει τα μέσα για την μεταφορά δεδομένων από μια συσκευή σε μια άλλη, αλλά και την ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων που συμβαίνουν στο φυσικό επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο λειτουργούν πρωτόκολλα όπως το Ethernet, το MAC και το ARP.
  7. Φυσικό Επίπεδο (Physical Layer) : Αυτό το επίπεδο ορίζει όλες τις ηλεκτρικές και φυσικές προδιαγραφές μιας επικοινωνίας. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι σχηματισμοί των ακίδων σύνδεσης, οι επιτρεπτές τάσεις και οι προδιαγραφές των καλωδίων. Σε αυτό το επίπεδο λειτουργούν πρωτόκολλα όπως το USB και το Bluetooth.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης