Τι είναι Bit
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Bit

Τι είναι Bit;

Ο όρος Bit είναι μια συντομογραφία των λέξεων binary και digit και αντιπροσωπεύει την μικρότερη βασική μονάδα αποθήκευσης πληροφοριών σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Ένα bit είναι ένα μόνο ψηφίο δυαδικού αριθμού, 0 ή 1. Συχνά τα bit χρησιμοποιούνται για να αναπαριστούν δύο καταστάσεις, για παράδειγμα λογικές καταστάσεις (ναι/όχι, αλήθεια/ψέμα), καταστάσεις ενεργοποίησης (ανοιχτό/κλειστό), αλγεβρικές καταστάσεις (+/-) ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση δύο τιμών (νύχτα/μέρα).

Ένα σύνολο από 8 bit μαζί χαρακτηρίζονται ως 1 byte και μπορούν να αποθηκεύουν μέχρι 256 τιμές κατάστασης (2^8).

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης